BII เป็นภาวะที่ผู้หญิงบางคนอ้างว่ามีหลังการปลูกถ่ายเต้านม ไม่ใช่ความผิดปกติอย่างเป็นทางการ แต่บางคนเชื่อว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับภูมิต้านตนเองหลังการผ่าตัดเสริมเต้านม

หากคุณมีประวัติปัญหาภูมิต้านทานผิดปกติในครอบครัว ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ