ความไม่สมดุลของเต้านมรวมถึงความแตกต่างของรูปร่าง ขนาด ตำแหน่ง และ/หรือการฉายภาพของเต้านมและหัวนม-areola รวมถึงเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการพัฒนาหรือรูปร่างผิดปกติของหน้าอกหนึ่งหรือทั้งสองข้าง โดยพื้นฐานแล้ว ผู้หญิงทุกคนมีระดับความไม่สมดุลของเต้านมอยู่บ้าง แต่โดยทั่วไปนั้นไม่สำคัญหรือสำคัญสำหรับพวกเขาส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงบางคนมีหน้าอกที่มีรูปร่างหรือปริมาตรต่างกันมาก ความไม่สมดุลของเต้านมที่มีนัยสำคัญอาจทำให้หาเสื้อชั้นใน เสื้อผ้า และชุดว่ายน้ำที่พอดีและดูดีได้ยาก นอกจากนี้ยังสามารถเป็นสาเหตุหลักของปัญหาที่ไม่ดีที่อยู่เหนือความกังวลทางกายภาพเหล่านี้

ไม่ใช่แค่เครื่องสำอาง

ผลการศึกษาล่าสุดที่  ตีพิมพ์ในวารสารPlastic and Reconstructive Surgery ®ฉบับเดือนธันวาคม 2557 Journal of American Society of Plastic Surgeonsเปิดเผยว่า “ความไม่สมดุลของเต้านมไม่ได้เป็นเพียงปัญหาด้านเครื่องสำอาง” ความไม่สมดุลของเต้านมอาจทำให้เกิดผลด้านลบต่อจิตใจและอารมณ์ รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ:

  • ความนับถือตนเอง
  • ความเป็นกันเอง
  • ระดับความเครียด
  • ความวิตกกังวล
  • สุขภาพจิตและอารมณ์โดยรวม

การศึกษาเปรียบเทียบเด็กผู้หญิงที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 3 กลุ่ม โดยทั้งหมดมีอายุระหว่าง 12 ถึง 21 ปี ได้แก่ เด็กผู้หญิงที่มีขนาดหน้าอกไม่เท่ากัน เด็กผู้หญิงที่มีภาวะมาโครมาสเทีย (น้ำหนักเกิน) และกลุ่มควบคุมที่ไม่มีความผิดปกติของเต้านม ผลการวิจัยได้รับการปรับปรุงโดยคำนึงถึงความแตกต่างในดัชนีมวลกายและข้อมูลประชากร กลุ่มที่มีความไม่สมดุลของเต้านมได้คะแนนต่ำกว่าในการสำรวจสุขภาพจิตและระดับความนับถือตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ทั้งเด็กผู้หญิงที่อยู่ในความไม่สมดุลของเต้านมและกลุ่มมาโครมาสเทียให้คะแนนความนับถือตนเองในตนเองคล้ายกัน ซึ่งต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ

การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าผลกระทบของความไม่สมดุลของเต้านมในวัยรุ่นเป็นมากกว่าปัญหาทางกายภาพและอาจทำให้เกิดความบกพร่องทางจิตใจที่ต้องได้รับการแก้ไข

การแก้ไขความไม่สมดุลของเต้านม

นำเสนอขั้นตอนและเทคนิคที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยของเขาบรรลุผลตามที่ต้องการ เหล่านี้รวมถึงการเสริมเต้านม , ลดขนาดหน้าอก , ยกเต้านมและไขมันสินบนแม้ในสถานการณ์พิเศษ ขั้นตอนเดียวหรือหลายขั้นตอนสามารถทำได้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละราย